ഒരു നിമിഷം...

"നിധിയല്ല, മുടിയല്ല, മതമല്ല പ്രശ്നം... എരിയുന്ന, പൊരിയുന്ന വയറാണ് പ്രശ്നം..."

March 19, 2011

ഒരു പിടി രക്ത പുഷ്പങ്ങള്‍....


സ.ഇ.എം.എസ്സിന്റെ 
മരിക്കാത്ത സ്മരണകള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ 
ഒരു പിടി രക്ത പുഷ്പങ്ങള്‍....

1 comment:

chithrakaran:ചിത്രകാരന്‍ said...

തൊഴിലാളിവര്‍ഗ്ഗത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെ മാറ്റി പ്രതിഷ്ടിച്ച കുടിലതന്ത്രജ്ഞന്‍ :)
പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ നാശത്തിനു വിത്തുവിതച്ച ദത്തുപുത്രന്‍!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
എല്ലാ രോഗങ്ങള്‍ക്കുമുള്ള ഒറ്റമൂലി... സൗഹൃദം