ഒരു നിമിഷം...

"നിധിയല്ല, മുടിയല്ല, മതമല്ല പ്രശ്നം... എരിയുന്ന, പൊരിയുന്ന വയറാണ് പ്രശ്നം..."

December 23, 2010

ക്രിസ്തുമസ് ആശംസകള്‍

1 comment:

elayoden said...

ക്രിസ്ത്മസ്, പുതുവത്സരാശംസകള്‍..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
എല്ലാ രോഗങ്ങള്‍ക്കുമുള്ള ഒറ്റമൂലി... സൗഹൃദം